Info for nye frivillige

Næstved, 02.10.2017

 

 

Velkommen i Sam-X!

Vi er rigtig glade for, at du har lyst til at være med - her får du en kort introduktion til det frivillige arbejde.

 

Om foreningen

Sam-X Næstved er en lokal integrationsforening, som er en del af Dansk Flygtningehjælp (DFH). Vores mål er at få flygtninge og indvandrere til at føle sig godt tilpas i lokalområdet og at hjælpe dem til, at de når frem til at kunne udnytte deres ressourcer bedst muligt og dermed få en god og ligeværdig tilværelse i Danmark.

 

Sam-X er en ”almindelig” forening, forstået på den måde, at vi har et CVR-nummer og en bestyrelse valgt af de aktive på den årlige generalforsamling; men vi betaler ikke kontingent, da alle jo giver af deres fritid og kræfter. I en årrække har DFH drevet de frivillige aktiviteter i Danmark under navnet ”Frivillignet”, men det er ændret pr. 1.3. 2017. Vores officielle navn er nu ”Sam-X Næstved - en del af Dansk Flygtningehjælp”.

 

Foreningen arbejder på grundlag af Dansk Flygtningehjælps formålsparagraffer og regler. Vi deler også DFH’s værdigrundlag, som er godt at kende. Formålet med retningslinjerne er at hjælpe frivillige med at skabe en ligeværdig relation med flygtninge og indvandrere, og at sikre, at arbejdet i frivilliggruppen er funderet på uafhængighed, demokrati og professionel forsvarlighed.

 

Værdigrundlag

 • At arbejdet bygger på almindeligt menneskeligt samvær, gensidig respekt, ligeværd og forståelse for andres situation.

 • At arbejdet foregår uafhængigt af partipolitiske, religiøse og lignende interesser.

 • At nye frivillige indføres i frivilligarbejdet og det grundlag, som det bygger på.

 • At arbejdet udføres ud fra demokratiske beslutninger.

 • At oplysninger om personlige og private forhold behandles fortroligt.

 • At undgå økonomiske mellemværender med brugere.

 • At der arbejdes ud fra en forståelse af, hvornår frivilligt arbejde er gavnligt, og hvornår der bør henvises til fagprofessionel rådgivning.

 • At kontakte Dansk Flygtningehjælps frivilligkonsulent i regionen, hvis der opstår problemer i forholdet til brugere, samarbejdspartnere eller internt blandt de frivillige.

 • At man kun udtaler sig til pressen på vegne af det frivillige arbejde som man står for, og ikke om Dansk Flygtningehjælps øvrige politik og arbejde.

 • At arbejdet overholder landets love og regler.

   

  Forpligtelser

  Alle frivillige skal underskrive ”Aftale om frivilligt arbejde” fra DFH, hvor man forpligter sig til at arbejde indenfor de ovennævnte ti retningslinjer. Desuden skal den frivillige give DFH mulighed for at indhente en børneattest på vedkommende. Af børneattesten fremgår det, om man er dømt for overgreb mod børn. Alle organisationer, der beskæftiger sig med børn har pligt til at indhente disse attester. Politiet sender en anmodning om samtykke til den frivillige, attesten vedrører. Det er vigtigt, at du bekræfter denne anmodning inden for 14 dage, ellers skal man starte forfra.

   

  Viden og oplysninger, du får om flygtningenes private og personlige forhold, skal behandles fortroligt. Som frivillig i Dansk Flygtningehjælp er man underlagt Straffelovens § 264 om privatlivets fred. Det er som udgangspunkt ikke tilladt at dele fotos af flygtninge på sociale medier, med mindre de udtrykkeligt har givet deres tilladelse. Det er heller ikke tilladt at nævne flygtninge ved navn, f.eks. i referater, eller på andre måder dele oplysninger, som gør det åbenlyst, hvem der er tale om.

  Får du kendskab til forhold, hvor du er i tvivl, om du har pligt til at videregive til myndighederne, kan du tale sagen igennem med din nærmeste konsulent fra Dansk Flygtningehjælp.

   

  Hjælp og støtte

  Hvis du har brug for råd og vejledning til de udfordringer, der kan opstå i arbejdet som frivillig, så kan du kontakte din lokale koordinator, som er Dansk Flygtningehjælps kontaktperson i din frivilliggruppe. Hvis din koordinator ikke kan hjælpe dig, så kan du altid kontakte Sam-X’s  formand eller foreningens konsulent i Dansk Flygtningehjælp. Konsulenten kan hjælpe med både konkrete flygtningefaglige udfordringer og de udfordringer, som kan opstå i frivilliggruppen.

   

  Koordinator, Samtalecaféen Skyttemarksvej

  Charlotte Falstrup

  Telefon: 51909093

  E-mail: charlotte@falstrup.dk

   

  Sam-X formand

  Grethe Oxenbøll

  Telefon: 40894503

  E-mail: goxenboell@stofanet.dk

   

  DFH Regionskonsulent (Sjælland)

  Kristine Bjerre

  Telefon: 23619961

  E-mail: kristine.bjerre@drc.dk

   

  Kurser og foredrag i DFH

  Dansk Flygtningehjælp afholder løbende kurser og temamøder for de frivillige, som det er gratis at deltage i. Den aktuelle kursusoversigt kan findes på DFH’s hjemmeside, hvor man også tilmelder sig. Emnerne er mange, men fokuserer især på flygtninges baggrund og forhold, på integrationslovgivningen og på det frivillige arbejde med flygtninge og flygtningebørn. Dansk Flygtningehjælp tilbyder at dække transportomkostninger i forbindelse med Regionsmøder og kurser udbudt af organisationen, dog ikke ”Ryk-ud-kurser.”

   

  Kørselsgodtgørelse

  Har den frivillige behov for det, kan Dansk Flygtningehjælp dække transportudgifter fra privatadressen til aktiviteten en gang om ugen. Man kan enten få dækket udgifterne til kørsel i egen bil med en kørselstakst på 1,25 kr/km eller til offentlige transportmidler. Se de præcise forudsætninger på DFH’s hjemmeside.

   

  Forsikring

  De frivillige medarbejdere i DFH er omfattet af en lovpligtig arbejdsskadeforsikring. Forsikringen yder erstatning for skader, der opstår som følge af en arbejdsulykke, der indtræder, mens den frivillige er på arbejde hos Dansk Flygtningehjælp. Vær opmærksom på, at der kan optræde følgeskader i forbindelse med en arbejdsskade. Det er derfor vigtigt at anmelde skaden, også selvom skaden synes ubetydelig på skadestidspunktet. Kontakt Eva Munch på eva.munch@drc.dk eller telefon 33735096.

  DFH har også en erhvervsansvarsforsikring og en løsøreforsikring, som de frivillige er omfattet af, men da selvrisikoen er meget høj (hhv. 10.000 og 30.000 kr.) vil den sjældent være relevant.

 

Yderligere information

Der er mange gode råd og informationer til frivillige på Dansk Flygtningehjælps hjemmeside: https://flygtning.dk/frivillig/frivillig

 

Kommunikation

 • DFH Intranet: https://intra.frivillignet.dk (kræver log-in)

 • DFH Nyhedsbrev: Udsendes hver 14. dag til din email. Kan afmeldes på intra.

 • Bladet Frivillig: udsendes fire gange om året til alle frivillige i DFH. Kan afmeldes på intra.

 • Sam-X hjemmeside: www.sam-x-naestved.dk

 • Facebook-side: www.facebook.com/SamXNaestved

 • Facebook-gruppe, Sam-X Skyttemarksvej: Lukket gruppe, som du inviteres til.

   

  Samtalecaféen på Skyttemarksvej 138

  Udgangspunktet for vores aktiviteter på Skyttemarksvej er Dansk Flygtningehjælps værdigrundlag. Det mellemmenneskelige samvær er i højsædet. Som frivillig er man en almindelig medborger, der tilbyder sin tid og støtte til de, der kommer i caféen.

   

  Mange kommer fordi de har brug for hjælp til lektier, jobsøgning eller andre ”hverdagsproblemer”, som at forstå breve eller betale regninger. Vi hjælper også med at søge økonomisk støtte, f.eks. enkeltydelser fra kommunen til tandlæge eller andet. I nogle tilfælde (f.eks. de fleste ansøgninger til Udlændingestyrelsen) henviser vi til Dansk Flygtningehjælps juridiske rådgivning i Næstved, og hjælper med at bestille tid dér. Du kan altid tale med dine frivillig-kolleger, hvis du er i tvivl om hvordan du skal håndtere en given forespørgsel.

   

  En anden vigtig del af samværet er at træne det danske sprog i en uformel ramme, altså gennem almindelig samtale, eller leg og spil. Nogle har også brug for én der ”bare” vil lytte til deres bekymringer eller udfordringer. Når vi hjælper, er det vigtigt at huske, at rigtig mange af flygtningene kan meget selv; det skal altså så vidt muligt være hjælp til selvhjælp.

   

  Kommunen og frivilligarbejdet på Skyttemarksvej

  Samtalecaféen på Skyttemarksvej har til huse i kommunens bygninger. Vi råder frit over lokalet, men vi skal selvfølgelig sørge for at behandle det pænt, så det kan afleveres i samme stand, som da vi overtog det (når den tid kommer).

   

  Ind i mellem får vi henvendelser fra studerende eller andre, som gerne vil interviewe os eller vores gæster i caféen. Kommunen (Tenna og Jeanett) skal orienteres på mail om sådanne besøg, og der skal sættes opslag op til beboernes orientering, mindst en uge i forvejen. Det samme, hvis vi har arrangementer uden for vores sædvanlige åbningstider. Opslag til beboerne må sættes på tavlerne ved de to indgangspartier og på vores egen dør, men ikke på tavlerne ved køkkenerne; de er forbeholdt kommunens opslag.

   

  Praktiske informationer

  Som udgangspunkt vil vi gerne, at alle frivillige på Skyttemarksvej, efter en indkøringsperiode, forpligter sig til en fast arbejdstid ugentligt, og melder afbud, når den aftalte tid ikke passer. På den vis er det nemmere at overskue, om vi pludselig er for få til at gennemføre aktiviteten, og skal prøve at tilkalde ekstra hjælp.

  Afbud kan skrives i caféens Facebook-gruppe, eller sendes på SMS eller mail til Charlotte, så længe i forvejen som muligt.

   

  Den 2. mandag i hver måned har vi personalemøde for de frivillige på Skyttemarksvej, fra 15.00-17.00. Her gennemgår vi forskellige praktiske informationer og taler om, hvordan det går, og hvilke aktiviteter vi kunne tænke os at sætte i værk. Den sidste fredag i hver måned har Charlotte koordineringsmøde med kommunen om kommende modtagelser og andet af relevans for os på Skyttemarksvej. Desuden deltager Charlotte i Sam-X’ bestyrelsesmøder, ca. hver 2. måned. På personalemøderne informeres fra begge disse fora. Referater lægges i Facebook-gruppens dokumenter, og kan også tilsendes individuelt på mail.

   

  Vi har ni nøgler til lokalet på Skyttemarksvej. Nøglebærere er pt.: Abda, Charlotte, Amal, Eva, Mie, Marianne B, Marianne O, Martin, Sara B. Nøglen passer også til medarbejdertoilettet på gang 2, som vi gerne må bruge. Husk dog altid at låse igen efter dig!

   

  Vores aktivitet har et lille budget i Sam-X, som vi bruger til kaffe/the, lidt brød og diverse nødvendigheder. Har man udlæg for indkøb refunderes beløbet på MobilePay eller bankoverførsel, ved aflevering af bon til Charlotte. Større udskrivninger (over 200 kr) skal aftales på forhånd.

   

  Kommunen gør ikke rent i vores lokale, men stiller udstyr og rengøringsmidler til rådighed for os.

   

  Kontaktliste:

  Udleveres

   

  Hvilke andre aktiviteter har Sam-X i Næstved

  Se Facebook